В сянката на Борисов

5. Oklahoma, Route 66 Museum, Clinton, OK